Links

Diese Organisationen verdienen Unterstützung:

Gesellschaft für bedrohte Völker GfbV
www.gfbv.de

Weisser Ring
www.weisser-ring.de

amnesty international
www.amnesty.de

Human Rights Watch
www.hrw.org

Medica Mondiale
www.medicamondiale.org

Rettet die Elefanten Afrikas e.V.
www.reaev.de

The David Sheldrick Wildlife trust
www.sheldrickwildlifetrust.org

Midori & Friends
www.midoriandfriends.org

Kreisau-Initiative Berlin e.V.
www.kreisau.de

The Parents Circle
www.parentscircle.com

Buch Druck Kunst e.V.
www.buchdruckkunst.de